آموزش نرم افزار

معرفی نرم افزار

نصب و فعالسازی نرم افزار

نحوه تنظیمات اولیه نرم افزار

ایجاد و ویرایش پرسنل

نحوه تهیه لیست و فیش حقوق پرسنل

نحوه تهیه لیست و دیسک بیمه پرسنل

نحوه تهیه لیست و دیسک دارایی (مالیات)

نحوه تهیه لیست و دیسک بانک

نحوه تهیه لیست مرخصی پرسنل

بزودی…
نحوه تهیه لیست کارکرد پرسنل

بزودی…